วิหารวัดประตูป่า
อุโบสถ วัดประตูป่า
ธรรมมาสหลวง
เจดีย์วัดประตูป่า
ซุ้มทางเข้าเจดีย์
หอจุดเทียน
หอธรรมวัดประตูป่า
พระประธานในโบสถ
หีบธรรม
คัมภีร์โบราณ
อุโบสถ วัดประตูป่า
กำแพงเก่า
หอระฆัง
หอประดิษฐานรูปเหมือนครูบาธรรมชัย
กำแพงเก่า
สระน้ำ
หอระฆัง
เจดีย์วัดประตูป่า
ซุ้มทางเข้าเจดีย์
 

ตรวจผลสอบ เวปแม่กองธรรม

 
สมุดภาพพระพุทธประวัติ
ภาพกิจกรรมของ สำนักวัดประตูป่า
Download Font LN-TILOK version 1.57
คู่มือ/วิธีการพิมพ์ฟอนท์ล้านนา (ตัวเมือง)

แบบเอกสารสำหรับรายงาน
ศพอ.๒ แบบรายงานสำหรับศูนย์ พอ.
ศพอ.๓ แบบรายงานผลการจัดสอน
ศ.๕ แบบสำมะโนผู้ขอเขาสอบ ธศ.ตรี,โท
ศ.๖ แบบสำมะโนผู้ขอเขาสอบ ธศ. เอก

/โหลด ใบสมัครที่นี่/
ตารางสอนปี 2552

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบได้
ตามข้อมูลออก ปกศ. ไฟล์ xls
ปี ๒๕๕๑ ธรรมศึกษาชั้นตรี-โท-เอก
เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้สอบได้
ตามข้อมูลออก ปกศ. ไฟล์ xls
ปี ๒๕๕๒
ธรรมศึกษาชั้นตรี ภาค ๗
ธรรมศึกษาชั้นโท - เอก ภาค ๗

รายชื่อผู้สอบผ่าน
นักธรรมชั้นโท-เอก ทั่วประเทศ ๒๕๕๒

 


เลขที่ ๙๕ หมู่ที่ ๔ บ้านประตูป่า ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐
โทรศัพท์/โทรสาร (๐๕๓) ๕๓๑ ๐๖๕, มือถือ ๐๑ ๘๘ ๓๓ ๔๐๕


พระพุทธศาสนา มีความเจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบันนี้ ก็โดยอาศัยพุทธบริษัทช่วยกันทำนุบำรุงส่งเสริม เยาวชนจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า จะต้องได้รับการฝึกฝน พัฒนาจิตใจให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม มีความพร้อมด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา เยาวชนจึงเป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศชาติและพระพุทธศาสนา ในอนาคต

ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประตูป่า ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาเยาวชนนักเรียนในชุมชนท้องถิ่น ตำบลประตูป่าและใกล้เคียง ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง เป็นคนดีศรีสังคม มีความรักความผูกพันหวงแหนในครอบครัว เพื่อนบ้าน ท้องถิ่น สถานศึกษา และวัดวาศาสนาของตน
การจัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จึงเป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่จะให้การดังกล่าวสำเร็จได้ เพราะเยาวชนจะได้มีโอกาสใกล้ชิดวัด ศึกษาพุทธธรรม พบปะเสวนา ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนในชุมชนตำบลเดียวกัน สร้างความสามัคคีรักผูกพันในหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพย์ติด ดังนั้น ทาง
ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประตูป่า จึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น

หลักการและเหตุผล
การที่พระพุทธศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองมาถึงปัจจุบันนี้ ก็โดยอาศัยพุทธบริษัทช่วยกันทำนุบำรุงส่งเสริม เยาวชนจะเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า  จะต้องได้รับการฝึกฝน  พัฒนาจิตใจให้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม มีความพร้อมด้านอารมณ์ สังคม และสติปัญญา เยาวชนจึงเป็นบุคลากรที่สำคัญของประเทศชาติและพระพุทธศาสนาในอนาคต
ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประตูป่า ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการพัฒนาเยาวชนนักเรียนในชุมชนท้องถิ่นตำบลประตูป่าและใกล้เคียง ให้เป็นชุมชนเข้มแข็ง เป็นคนดีศรีสังคม มีความรักความผูกพันหวงแหนในครอบครัว เพื่อนบ้าน ท้องถิ่น สถานศึกษา และวัดวาศาสนาของตน
การจัดตั้งศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์จึงเป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่จะให้การดังกล่าวสำเร็จได้ เพราะเยาวชนจะได้มีโอกาสใกล้ชิดวัด ศึกษาพุทธธรรม พบปะเสวนา ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนในชุมชนตำบลเดียวกัน สร้างความสามัคคีรักผูกพันในหมู่คณะ รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพย์ติด ดังนั้น ทางศูนย์ ฯ วัดประตูป่าจึงได้จัดให้มีการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้น

วัตถุประสงค์
๒.๑ เพื่อเพิ่มความรู้วิชาการ ใกล้ชิดพระพุทธศาสนา
๒.๒ เพื่อใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลจากยาเสพย์ติด
๒.๓ เพื่อสร้างความสามัคคีความรักหวงแหนผูกพันในชุมชนท้องถิ่นของตน
๒.๔ เพื่อนำธรรมะไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

เป้าหมาย
     นักเรียนเยาวชนชายหญิง จำนวน  ๒๐๐ คน
๓.๑  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ ถึงมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
๓.๒  ศรัทธาประชาชนทั่วไป

วิธีดำเนินการ

๔.๑  จัดทำโครงการเสนอคณะกรรมการเพื่อให้ความเห็นชอบ
๔.๒  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน
๔.๓  ดำเนินการเรียนการสอน และกิจกรรมที่กำหนดไว้


หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษา
ตามหลักสูตรของศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ และหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรี – โท – เอก สอนวิชากระทู้ ธรรม พุทธประวัติ วินัย เบญจศีล เบญจธรรม ศาสนพิธีประเพณีวัฒนธรรม ภาษาล้านนา

เพื่อให้ผู้ที่สนใจในการศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา สามารถศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง ศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดประตูป่าจึงได้จัดหา เนื้่อหาของ หลักสูตรนักธรรมและธรรมศึกษามาไว้ในที่นี้ หวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและผู้สนใจตามสมควร

 
   

 

   
   

พระครูสุภัทรปริยัติกิจ
วัดต้นแงะ ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน
วิทยะฐานะ นักธรรมเอก พระอาจารย์สอนประจำวิชา

พระอธิการประพันธ์ ปภากโร
วัดล่ามช้าง ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน
วิทยะฐานะ นักธรรมเอก พระอาจารย์สอนประจำวิชา

พระอธิการจำนง ขนฺติพโล
วัดชัยชนะ
ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน
วิทยะฐานะ นักธรรมเอก พระอาจารย์สอนประจำวิชา

พระธรรมรงค์ ฐานวุิฒโฒ
วัดล่ามช้าง ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน
วิทยะฐานะ นักธรรมเอก พระอาจารย์สอนประจำวิชา

พระนริศ นรินฺโท
วัดศรีสุพรรณ ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน
วิทยะฐานะ นักธรรมโท พระอาจารย์สอนประจำวิชา

พระวีณุวัฒน์ วฑฺฒนสิริ
วัดชัยมงคล วังมุย ต.ประตูป่า อ.เมือง จ.ลำพูน
วิทยะฐานะ นักธรรมเอก พระอาจารย์สอนประจำวิชา
เวปไซค์ watchaimongkol.com
 
   


   
   


วัดประตูป่า( ป่าม่วงจุมหัวเวียงหละปูน ) เลขที่ ๙๕ หมู่ที่ ๔ บ้านประตูป่า ตำบลประตูป่า อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ๕๑๐๐๐โทรศัพท์/โทรสาร (๐๕๓) ๕๓๑ ๐๖๕, มือถือ ๐๑ ๘๘ ๓๓ ๔๐๕
PRATUPA TEMPLE 95 Moo 4 Baan Pratupa T.Pratupa A.Muang Lamphun 51000 THAILAND.Tel

www.watpratupa.org
E-Mail : watpratupa@hotmail.com
Test your Internet connection speed at Speedtest.net

 
   


   
ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ Monday, 24 February, 2014 12:14 PM

 

เลื่อน พระครู คนยอง ยอง ปอยหลวง ประเพณี ล้านนา ลำพูน สลาก สลากย้อม ป่าม่วง ยี่เป็ง ตานข้าวใหม่ ลูกแก้ว สิบสองเป็ง เป็งปุ๊ด หอธรรม หอไตร บริจาก เจ้าภาพ ถวาย เข้ากรรม สรงน้ำธาตุ ครูบา ครูาธรรมชัย คาถา